Störningar

Med anledning av att styrelsen fått in en del frågor kring störningar vill styrelsen ta tillfälle i akt och ge samtliga medlemmar information kring just störningar i flerfamiljshus.

Vad är störningar?

Enligt bostadsrättslagen får en boende och de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka menligt på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas. Den boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt följa de ordningsregler bostadsrättsföreningen satt upp.

I föreningens stadgar föreskrivs:

46§ Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. Hör till lägenheten balkong, altan, uteplats, förråd, parkeringsplats eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrätt-havaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme. Ohyra får inte föras in i lägenheten.

Utöver vad som står föreskrivet i föreningens stadgar uppmuntrar och uppmanar föreningens sedvänja till att medlemmarna visar varandra allmän hänsyn och förståelse för de olika situationer som uppstår i livet och att inte störa mer än vad som krävs. Vi vill alla att samtliga ska kunna bo och trivas här på Ljungkullen.

Bedömningen av huruvida en faktiskt störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla. Den allmänna uppfattningen är exempelvis att boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis ”levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, barn med kolik som skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid.

r det händer att en på olika vis känner sig störd av sin granne. Vad kan du göra för att försöka lösa problemet?

Som bostadsrättshavare kan och bör du givetvis börja med att tala med din granne som stör. Om det inte hjälper kan du anmäla störningarna till oss i styrelsen för rådgivningen eller en bedömning av vidare hantering. I de allra flesta fall brukar grannarna kunna lösa detta sinsemellan. Ibland kan det tyvärr vara så att att störningarna ändå fortsätter och/eller är av sådan art att det rimligen inte kan tålas.

Vad kan och ska styrelsen göra?

Om störningarna fortsätter trots vänliga försök till att de ska upphöra, kan ni vända er till styrelsen. Styrelsen har enligt lag och bostadsrättsföreningens stadgar en skyldighet att motverka störningar. Styrelsen har då att ta ställning till om de påtalade störningar är att bedöma som störning i lagens mening. Om styrelsen kommer fram till att en störning förekommer har styrelsen en skyldighet att vidta åtgärder för att få störningen att upphöra.

Om det kommer in klagomål över störande grannar måste styrelsen agera och om störningarna inte upphör kan det gå så långt som till uppsägning. Styrelsen tar alla uppgifter om störningar på allvar och försöker utreda om det finns skäl för styrelsen att agera. Om konflikten avgränsas till två grannar försöker styrelsen på ett så objektivt sätt som möjligt få klarhet i vad eventuella störningar består i. Exempelvis genom att låta båda parter skriva störningslistor.

I ett tidigt skede kan styrelsen försöka medla mellan grannar samt utfärda informella tillsägelser/varningar. Fortgår störningen kommer bostadsrättsföreningen skriftligen genom rekommenderat brev anmoda bostadsrättshavaren att upphöra med störningen (en kopia ska även skickas till socialnämnden). Fortsätter störningarna efter att en rättelseanmodan gått ut till bostadsrätts-havaren, får bostadsrättsföreningen via styrelsen säga upp bostadsrätten p.g.a förverkande. Detta innebär att bostadsrättshavaren inte längre har rätt att ha kvar sin bostadsrätt och den kan komma att tvångsförsäljas.

I hopp och tro om att detta inte ska behöva ske i vår förening vill styrelsen med denna information uppmuntra till kommunikation och god grannsämja.
Har ni några frågor med anledning av detta finns vi på mailen: kontakt@brfkvarnfallet.se.  

Vänliga hälsningar, Styrelsen