KALLELSE

Till ordinarie Föreningsstämma HSB bostadsrättsförening

Kvarnfallet i Sävedalen

Dag: Tisdag 25 April Klockan 18:00

Plats: Vallhamra fritidsgård, Lokal Gropen

DAGORDNING

1 Föreningsstämmans öppnande

2 Val av stämmoordförande 

3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4 Godkännande av röstlängd

5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6 Godkännande av dagordning

7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

8 Val av minst två rösträknare

9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

11 Genomgång av revisorernas berättelse

12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen

14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens   ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

18 Presentation av HSB-ledamot

19 Beslut om antal revisorer och suppleant

20 Val av revisor/er och suppleant

21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

23        Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

24         Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

25 Föreningsstämmans avslutande

Klipp här ✂——————————————————————————————–

SVARSTALONG

Lämnas senast 17 april till:  Jennie Clasborg Ljungkullen 9

Till föreningsstämman i HSB Brf Kvarnfallet. Den 25/4  2023 kl 18:00

kommer …………… personer från lägenhet nr…………………

Namn:

OBS, alla har fått kallelsen i postlådan där svarstalongen kan klippas ut och lämnas till Jennie Clasborg, Ljungkullen 9.

Information Mars 2023

Bostadsrättsföreningen Kvarnfallet

 • Vi har beslutat att ta bort den extra avgiften för kvartal två då elstödet täckt upp för den senaste tidens kostnadsökningar. 
 • Partillebo höjer hyran på parkeringsplatserna fr.o.m. 230401. Nya hyrorna blir:
 • Nätgarage: 685 kr/månad        
 • Garageplats: 489 kr/månad                  
 • P-plats bred: 490 kr/månad                  
 • P-plats: 441 kr/månad                         
 • Vi uppdaterar våra kontaktregister och saknar några mailadresser och telefonnummer. Skicka in dina kontaktuppgifter till oss på kontakt@brfkvarnfallet.se. Samtidigt skriver vi in de mailadresser vi har så ni kommer få en förfrågan från Brf Kvarnfallet, på engelska, som vi ber er tacka ja till för framtida information via mail.
 • Våra källare är nu utrustade med brandsläckare och utrymningsskyltar. Samt att skyddsrummen börjar bli klara med nödvändig utrustning.
 • Kompostkärlen, de bruna, har vi flyttat in i stora soprummet. Rummet och alla kärl kommer tvättas under våren. Det börjar bli tjatigt men, sortera Era sopor och gå till återvinningen med kartonger mm.
 • Vi påminner igen om att ni kan skicka in motion inför årsstämman. Blankett för detta finns på HSB.se, där ni loggar in med bankid. Preliminärt datum för stämman är 25 april. Kallelse kommer ut 4-6 veckor innan.
 • Vi söker styrelsemedlemmar! Valberedningen har skickat ut separat information kring detta.
 • STÄDDAG! Önskemål om städdagar har inkommit där vi kan lära känna varandra, göra fint på våra gårdar och våra utrymmen, grilla korv och dricka kaffe. Genom att ordna med sådant själva sparar vi oss en slant åt föreningen. Preliminärt datum för detta är satt till den 14 maj. Kom gärna med förslag på vad vi kan göra.

Med vänlig hälsning

Styrelsen