Nyhetsbrev Maj 2024

Så här efter årsstämman vill vi presentera den nya styrelsen:

Ordförande Carina Egbo

Sekreterare Peter Velin

Kassör Jennie Clasborg

Ledamot Ulrika Beckman

Suppleant Pontus Damgaard (f.d. Albertsson)

Suppleant Elias Ceder

Suppleant Rickard Bergstrand

Vårt mål är att följa den befintliga underhållsplanen och genom samarbete med er medlemmar ta hand om och utveckla föreningen.

Städdagen

Vi vill tacka alla som kom och precis som förra året hade vi roligt och fick mycket gjort. 

Status upprustning av trappuppgångar och förråd

Tidsplanen följs.

Trafik och parkering. Viktigt!

Vi vill vänligt påminna om att man inte får parkera i området. Gäster till lägenheterna får ställa sig på närmaste betalparkering. Bot kan komma att utfärdas av Securitas.

Det är tillåtet att stanna i 30 minuter för in- och utpackning. Flyttbilar får givetvis stå längre. Om du behöver stå längre av andra skäl som hantverkare eller annat, ber vi dig vänligen att mejla oss i god tid via  kontakt@brfkvarnfallet.se för tillstånd för parkering.

Sommar, grillning och annat

Passa på att använd våra gemensamma grillplatser! 

Grillning på balkongerna är inte tillåtet om ni inte använder elgrill. Tänk på att både rökning och grillrök kan störa andra boenden. Paviljonger och partytält får inte sättas upp på uteplatserna permanent. Ni som har uteplats i anslutning till era lägenheter 

ansvarar för skötseln av denna. Klipp ned höga träd och buskar om de stör och skymmer utsikten för grannarna på våningen ovanför.

Vill ni odla i pallkrage? Ni som redan odlar ombeds att märka upp sin pallkrage tydligt, annars är risken stor att någon annan tar över. 

Studsmattan

Ett gäng föräldrar i föreningen har köpt in en studsmatta som står på mittgården. Vill du vara med och studsa så kontaktar du Sebastian Creutz 0708756296 sebastian.creutz@efssavedalen.se

Hemförsäkring

Vi vill uppmärksamma ett fel i årsredovisningen där det står: “kollektivt bostadsrättstillägg ingår ej i föreningens fastighetsförsäkring.” I föreningens försäkring hos Länsförsäkringar ingår en bostadsrättsförsäkring som skyddar oss som bostadsrättsinnehavare vid skador på lägenhetens fasta inredning som vi ansvarar för.

Du behöver alltså inte komplettera din hemförsäkring med någon typ av tillägg för bostadsrätt. Villkor och försäkringsbrev hittas i HSB-portalen. Klicka på dokument och sök på “försäkring”.

Renovering av parkeringshuset’

Som vi tidigare informerat om så kommer Partillebo att förbättra golvytor mm i parkeringshuset med början inom kort. De kommer att gå ut med information till er med parkering om var ni kan parkera under tiden. Alla frågor besvaras av dem.

Soliga sommarhälsningar,

Styrelsen i Brf Kvarnfallet

KORVGRILLNING OCH VÅRSTÄDNING  

Lördagen den 4:e maj 

BRF Kvarnfallet

Vi upprepar förra vårens succè för att tillsammans göra fint på våra gårdar, träffas och spara en slant!

  • Vi möts upp på mittengården klockan 10.00 den 4:e maj och håller på så länge vi orkar. Kom när du kan. Bland annat rengör vi de gemensamma grillarna, tvättar stuprör, krattar, slipar och oljar in bänkar mm. 

Kom med förslag!

  • Självklart bjuds det på grillad korv, dricka och kaffe. 
  • Om möjligt så ta med trädgårdsredskap, hink och skurborste. Det finns krattor i varje trappuppgång som kan användas.
  • En container kommer stå uppställd.

Ju fler vi blir, ju roligare blir det och vi kan få mycket gjort!

Vi ses!  

Styrelsen BRF Kvarnfallet

KALLELSE

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma HSB bostadsrättsförening
Kvarnfallet
i Sävedalen

Dag: Tisdag 7 maj, Klockan 18,00

Plats: Vallhamra fritidsgård, Lokal Gropen

DAGORDNING

1 Föreningsstämmans öppnande

2 Val av stämmoordförande 

3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4 Godkännande av röstlängd

5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6 Godkännande av dagordning

7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

8 Val av minst två rösträknare

9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

11 Genomgång av revisorernas berättelse

12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den  fastställda balansräkningen

14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens       ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

18 Beslut om antal revisorer och suppleant

19 Val av revisor/er och suppleant

20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

22 Anmälda ärenden och inkomna motioner

23 Föreningsstämmans avslutande