KORVGRILLNING OCH VÅRSTÄDNING  

Lördagen den 4:e maj 

BRF Kvarnfallet

Vi upprepar förra vårens succè för att tillsammans göra fint på våra gårdar, träffas och spara en slant!

  • Vi möts upp på mittengården klockan 10.00 den 4:e maj och håller på så länge vi orkar. Kom när du kan. Bland annat rengör vi de gemensamma grillarna, tvättar stuprör, krattar, slipar och oljar in bänkar mm. 

Kom med förslag!

  • Självklart bjuds det på grillad korv, dricka och kaffe. 
  • Om möjligt så ta med trädgårdsredskap, hink och skurborste. Det finns krattor i varje trappuppgång som kan användas.
  • En container kommer stå uppställd.

Ju fler vi blir, ju roligare blir det och vi kan få mycket gjort!

Vi ses!  

Styrelsen BRF Kvarnfallet

KALLELSE

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma HSB bostadsrättsförening
Kvarnfallet
i Sävedalen

Dag: Tisdag 7 maj, Klockan 18,00

Plats: Vallhamra fritidsgård, Lokal Gropen

DAGORDNING

1 Föreningsstämmans öppnande

2 Val av stämmoordförande 

3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4 Godkännande av röstlängd

5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6 Godkännande av dagordning

7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

8 Val av minst två rösträknare

9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

11 Genomgång av revisorernas berättelse

12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den  fastställda balansräkningen

14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens       ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

18 Beslut om antal revisorer och suppleant

19 Val av revisor/er och suppleant

20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

22 Anmälda ärenden och inkomna motioner

23 Föreningsstämmans avslutande